VERKLARING VAN DE BEGRIPPEN:

Artikel 7.960 BW: Dit artikel luid als volgt: De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

HERBOUWWAARDE.

Hieronder wordt verstaan de herbouwkosten resp. de kosten die nodig zijn om het gebouw op technisch gelijkwaardige wijze te herbouwen, op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming onmiddellijk na de gebeurtenis.

NIEUWWAARDE:

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit, inclusief de kosten voor het opstellen , opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding invoerrechten, enz.

VERVANGINGSWAARDE:

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardige zaken, inclusief de kosten voor het opstellen, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten enz.

DAGWAARDE:
Zonder een geldig taxatierapport vindt in de regel uitbetaling plaats op basis van de lagere dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

GOING-CONCERN:
de waarde van een onderneming in het geval zij in haar geheel wordt verkocht om daarna te worden voortgezet

GEBOUW:
Onder gebouw wordt verstaan het als zodanig omschreven onroerend goed en al wat volgens de verkeersopvatting deel van de gebouwen uitmaakt. Met gebouwen wordt gelijkgesteld:
Bijgebouwen, welke bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven
Bijbehorende terreinafscheidingen en toegangspoorten
Afneembare delen van gebouwen

BRIM:

Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten.
Taxaties t.b.v. Subsidieaanvragen Brim volgens het informatieblad Herbouwwaarde als verdeelsleutel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
De toekenning van een instandhoudingssubsidie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een gebouwd monument. Dit zijn de kosten die worden gemaakt om een gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat op te bouwen. Met herbouwwaarde worden de kosten bedoeld voor de complete wederopbouw van een gebouw -en alles wat daar aan vast zit – met de oorspronkelijke constructie, materialen en detaillering

Door de herbouwwaarde als uitgangspunt te nemen kunnen alle soorten monumenten al naar gelang hun omvang en bijzonderheden – van groot tot klein, van eenvoudig tot rijk gedetailleerd – een evenredig deel van de onderhoudskosten met subsidie afdekken.

U kunt de herbouwwaarde door een deskundig taxateur laten bepalen. Van der Mark Taxaties voorzien hierin en heeft ruime ervaring op het gebied van het taxeren herbouwwaarden van (rijks) monumenten

Voor molens zijn de maximale subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedragwordt bepaald € 60.000,- ongeacht de herbouwwaarde. Ook bij groene en archeologischemonumenten is de herbouwwaarde niet van toepassing.

Een opstal, in verzekeringstermen, is een gebouw en alles wat daar aan vast zit en zonder breekwerk niet is te scheiden.. Daaronder vallen bijvoorbeeld een preekstoel, orgel of luidklok. Ook een schouw, lambrisering of tegeltableau zijn onderdeel van het gebouw en mogen dus worden meegenomen in de herbouwwaarde.
(Bron: Herbouwwaarde als verdeelsleutel RCE 3-12-2014)

HUURDERSBELANG:

De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of gehuurde ruimten.

Terug naar bovenScroll to top